Wright over de plaats van Israël bij Paulus

wright

Ik lees de boeken van Tom Wright met veel plezier (al kom ik aan z’n dikke werken maar matig toe…), en laat ik eens puntsgewijs benoemen waarom.

Als buitenverbander lees ik met instemming dat de focus van onze verwachting niet is dat wij weg mogen naar de hemel, maar dat Christus terugkomt naar de aarde. Maar Wright gaat, en dat is mooi, niet zover dat er ‘niets’ zou zijn tussen sterven en opstanding.

Als gereformeerde jongen lees ik met instemming zijn sterke heilshistorische lijnen. Van Abraham, via de exodus en de profeten ziet alles vooruit naar Christus. Lees verder »

GKV synode gaat er voor

CameraZOOM-20140605135254817 Vandaag besloot de GKV synode met slechts één tegenstem om de gesprekken met de Nederlands-gereformeerden op te schalen tot gesprekken gericht op kerkelijke eenheid. Tot nu toe waren de gesprekken verkennend. Dit besluit valt historisch te noemen, omdat bijna vijftig jaar na de breuk tussen beide kerken er nu ingezet gaat worden op vernieuwde eenheid. (Gerard ter Horst #ND) Lees verder »

Onwerkbare licentie van het Nieuwe Liedboek (maar lees update)

nliedboekIn de Tabernakelkerk (NGK Apeldoorn) hebben we onlangs een lastig besluit genomen: we stoppen voorlopig met het gebruik van het Nieuwe Liedboek. Dat is vanwege een combinatie van inhoudelijke en praktische argumenten, na te lezen op de site van de Tabernakelkerk. Iets van de achtergrond wil ik hier beschrijven.

Om te beginnen zijn we met goede moed begonnen. We zijn groot voorstander van nieuwe liederen en wilden het NLb dan ook graag beproeven. Lees verder »

Geduld als vrucht van de Geest

geduldGeduld is een schone zaak  –  zo luidt het gezegde. En dat is natuurlijk ook zo. Geduld. Ik vind het vaak moeilijk om geduldig te zijn, bijvoorbeeld als ik haast heb maar ook als iemand me irriteert. Geduld, het is een schone zaak  –  maar wat ik wil bespreken is, dat het ook een vrucht van de Geest is. Iets wat de heilige Geest in je wil laten groeien. Het staat beschreven in Galaten 5: 22

Lees verder »

Bidden met de Psalmen

hand-op-de-schouder-pastoraatVia een stagiaire verdiepte ik me onlangs in een aantal definities van pastoraat, waarvan de kortste mij enorm aansprak: “pastoraat is God ter sprake brengen bij de mensen en mensen ter sprake brengen bij God” (afkomstig van Nico van der Voet, CHE). Dat is het inderdaad en dat doe je al door het enkele feit dat je als pastor bij iemand komt en naar hem of haar luistert. Dit staat los van de vraag of je ambtsdrager of pastoraal bezoeker bent: het enkele feit dat je komt als geroepen betekent al dat de pastorant zijn verhaal ‘voor Gods aangezicht’ vertelt. Je brengt God dus ter sprake, alleen al door er te zijn. De kunst is om dan zo te luisteren dat je daarna op een manier die aansluit bij de persoon die je bezoekt, hem ter sprake brengt bij God. Lees verder »

Het verband van Nederlands Gereformeerde Kerken

NGK logo 2008 grootOnze kerken staan bekend als independentistisch, dat is sterk gehecht aan de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Wij hebben geen synode, maar alleen een Landelijke Vergadering met beperkte agenda. We hebben geen kerkorde, maar alleen een Akkoord van Kerkelijk Samenleven met summiere afspraken. En we hebben  –  jawel!  –  nog altijd drie kerken die geen getrapte afvaardiging erkennen en dus een eigen afvaardiging naar de regio sturen.

Zo heet het althans en zo werd het bij het ontstaan van onze kerken ook sterk beklemtoond, vgl. de Verklaring die voorafgaat aan ons AKS. Lees verder »

Katholiciteit is geloofsartikel

katholiekHet is sympathiek dat Marinus de Jong en dr Barend Kamphuis de katholiciteit van de kerk ter sprake brengen bij een actueel onderwerp, namelijk de discussie over de vrouw in het ambt (Nederlands Dagblad 3 oktober 2013). Je moet het wiel niet zelf willen uitvinden en open staan voor wat andere kerken er van vinden. Dat omvat inderdaad ook het gegeven dat vele kerken in de wereld vrouwen als ambtsdrager niet zien zitten.

Maar ik vind dat er iets fout gaat als je het brengt alsof eenheid en katholiciteit van de kerk geschaad worden wanneer de GKV in dit opzicht meegaan met de minderheid van de kerk in plaats van met de meerderheid. De eenheid en katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel en geen beleidsmaatregel. Lees verder »

Vrouwen in het vrijgemaakte ambt

vrwelijkepredikantHet geruchtmakende GKV rapport “Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie” gaat over de vraag of ook vrouwen ouderling, diaken en predikant kunnen worden. Dat is een in eigen kring omstreden vraag en het is dus niet verbazend dat er geen volledige eenstemmigheid is bereikt. Het scheelt niet veel, trouwens, want zes van de zeven deputaten trekken heldere conclusies als: de visie dat vrouwen een ambt mogen bekleden, is in het licht van de Schrift legitiem. Eén deputaat, Mr. Dick Slump, is weliswaar vol lof over de gevolgde procedure maar kan het niet met de conclusie eens zijn en hij schrijft, al even helder: “Ik vind dus dat het rapport niet overtuigend een positief antwoord geeft op de primaire vraag die we als deputaten moeten beantwoorden.”

Tot zover niet verrassend, zou ik zeggen. Lees verder »

Israelreis 31 maart t/m 10 april 2014

israelreisVanaf vandaag is de inschrijving geopend voor de Israelreis in april 2014. Het was een uitdaging om na 2012 een heel ander en minstens even mooi programma te maken. Volgens mij is dat gelukt, met dank aan Jacob en Bernardine Nof die onze voorkeur voor de mooiste plekjes wisten te vertalen in een concreet programma.

De reis is geschikt als kennismaking met Israël vanuit Bijbelse optiek. Tegelijk hebben we daarbinnen een bijzondere keuze gemaakt waardoor ook ervaren reizigers verrast zullen zijn, kijk maar mee in het Reisoverzicht. Een actieve reis is het ook, waarbij je zelf kunt aangeven of je aan alles meedoet of soms even rust nodig hebt.

Zelf vind ik het mooiste aan deze reizen dat Bijbelse geschiedenis reliëf krijgt, hoogte en diepte, wanneer je ziet waar de woorden gezegd en de sporen gevolgd zijn. Een reis lang hopen we dat te kunnen delen.

Ganzevoort en het heilig vuur

heilig vuurVoor de Nacht van de Theologie, vanavond aan boord van de SS Rotterdam, schreef dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort een pamflet onder de titel: “Spelen met heilig vuur: Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven.”

Ik heb het pamflet gelezen en ik vind dat het vol verstandige gedachten staat, met uitzondering van de hoofdlijn namelijk dat theologen hun claim op de waarheid moeten opgeven. Eerst over die verstandige gedachten: Ganzevoort bepleit overtuigend dat theologen juist nu hard nodig zijn om uit te leggen, te interpreteren en kritisch te bevragen wat er allemaal aan religie speelt. Niet alleen in theologische boeken, maar ook in volkscultuur en populaire cultuur. Als je religie niet snapt, dan kom je niet ver. Of zoals Madeleine Albright (voormalig minister buitenlandse zaken van VS) zei: ieder ministerie en iedere ambassade zou een theoloog in dienst moeten hebben. Deze “publieke theologen” moeten natuurlijk niet preken voor eigen parochie, maar inzichtelijk maken wat er gebeurt bij religie. Lees verder »

  • Er is een fout opgetreden, wat waarschijnlijk betekent dat de feed uit de lucht is. Probeer later opnieuw.

Mijn overige tweets