Mensen van de weg

OnderwegOnderWeg wordt de titel van het blad Opbouw na het samengaan per 1 januari met De Reformatie. Dat is een mooie notie want christen zijn is onderweg zijn naar het koninkrijk van God en over die weg denken we na aan de hand van Handelingen 18: 23-28.

Als je deze studie samen bespreekt (zo is de rubriek OpSchrift ooit bedoeld), bespreek dan met elkaar waar je ergens staat op de weg van het geloof. Je kunt een heel aarzelend gelovige zijn en aan het andere eind van het spectrum voel je je vast staan in het geloof op de vaste basis van Gods beloften en van zijn verbond. Waar sta je ergens? En weet je ook te benoemen hoe dat zich tot op heden ontwikkeld heeft? Wat zijn factoren waardoor het soms weglekt, en aan de andere kant: wat heeft jou geholpen om verder te komen, dichter bij God? Lees verder »

Hoe kijken we terug?

Psalm 106 in St Albans PsalterMijn vader leerde me ooit: “verdiep je maar niet in kerkgeschiedenis want dat is niets dan ellende”. Dat was geen verstandig advies, maar het valt wel te begrijpen als je wat meer weet van wat hij en zoveel anderen allemaal hebben meegemaakt. Vandaag probeer ik een andere kijk op kerkgeschiedenis aan de hand van twee Psalmen die vlak naast elkaar staan en die dezelfde ‘kerkgeschiedenis’ op heel verschillende manier vertellen. Het zijn Psalm 105 en 106. De eerstgenoemde vertelt het verhaal van Israël vanaf het verbond met Abraham via de verdrukking in Egypte en de exodus tot aan de aankomst in het beloofde land. Lees verder »

Tijd om mee te gaan: discipelschap

tijd_om_mee_te_gaanTerwijl het woord discipel sinds de NBV is geschrapt en vervangen door leerling, zingt het begrip discipelschap meer dan ooit rond. Je hebt er boeken, trainingen en websites over. Drie hervormde dominees (Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus) voegen daar dezer dagen een boek aan toe onder de titel Tijd om mee te gaan; over discipelschap vandaag. Niet als het zoveelste cursusboek, maar meer als een bezinning op wat dit begrip betekent en vooral ook wat het niet betekent.

Eerlijk gezegd begrijp ik de titel niet, maar de auteurs hebben er in elk geval de urgentie van het onderwerp mee aan willen geven: zie discipelschap niet als de zoveelste hype maar als een essentiële opdracht voor heel ons leven en niet alleen voor de spaarzame christelijke momenten in een verder seculiere week. Lees verder »

Wright over de plaats van Israël bij Paulus

wright

Ik lees de boeken van Tom Wright met veel plezier (al kom ik aan z’n dikke werken maar matig toe…), en laat ik eens puntsgewijs benoemen waarom.

Als buitenverbander lees ik met instemming dat de focus van onze verwachting niet is dat wij weg mogen naar de hemel, maar dat Christus terugkomt naar de aarde. Maar Wright gaat, en dat is mooi, niet zover dat er ‘niets’ zou zijn tussen sterven en opstanding.

Als gereformeerde jongen lees ik met instemming zijn sterke heilshistorische lijnen. Van Abraham, via de exodus en de profeten ziet alles vooruit naar Christus. Lees verder »

GKV synode gaat er voor

CameraZOOM-20140605135254817 Vandaag besloot de GKV synode met slechts één tegenstem om de gesprekken met de Nederlands-gereformeerden op te schalen tot gesprekken gericht op kerkelijke eenheid. Tot nu toe waren de gesprekken verkennend. Dit besluit valt historisch te noemen, omdat bijna vijftig jaar na de breuk tussen beide kerken er nu ingezet gaat worden op vernieuwde eenheid. (Gerard ter Horst #ND) Lees verder »

Onwerkbare licentie van het Nieuwe Liedboek (maar lees update)

nliedboekIn de Tabernakelkerk (NGK Apeldoorn) hebben we onlangs een lastig besluit genomen: we stoppen voorlopig met het gebruik van het Nieuwe Liedboek. Dat is vanwege een combinatie van inhoudelijke en praktische argumenten, na te lezen op de site van de Tabernakelkerk. Iets van de achtergrond wil ik hier beschrijven.

Om te beginnen zijn we met goede moed begonnen. We zijn groot voorstander van nieuwe liederen en wilden het NLb dan ook graag beproeven. Lees verder »

Geduld als vrucht van de Geest

geduldGeduld is een schone zaak  –  zo luidt het gezegde. En dat is natuurlijk ook zo. Geduld. Ik vind het vaak moeilijk om geduldig te zijn, bijvoorbeeld als ik haast heb maar ook als iemand me irriteert. Geduld, het is een schone zaak  –  maar wat ik wil bespreken is, dat het ook een vrucht van de Geest is. Iets wat de heilige Geest in je wil laten groeien. Het staat beschreven in Galaten 5: 22

Lees verder »

Bidden met de Psalmen

hand-op-de-schouder-pastoraatVia een stagiaire verdiepte ik me onlangs in een aantal definities van pastoraat, waarvan de kortste mij enorm aansprak: “pastoraat is God ter sprake brengen bij de mensen en mensen ter sprake brengen bij God” (afkomstig van Nico van der Voet, CHE). Dat is het inderdaad en dat doe je al door het enkele feit dat je als pastor bij iemand komt en naar hem of haar luistert. Dit staat los van de vraag of je ambtsdrager of pastoraal bezoeker bent: het enkele feit dat je komt als geroepen betekent al dat de pastorant zijn verhaal ‘voor Gods aangezicht’ vertelt. Je brengt God dus ter sprake, alleen al door er te zijn. De kunst is om dan zo te luisteren dat je daarna op een manier die aansluit bij de persoon die je bezoekt, hem ter sprake brengt bij God. Lees verder »

Het verband van Nederlands Gereformeerde Kerken

NGK logo 2008 grootOnze kerken staan bekend als independentistisch, dat is sterk gehecht aan de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Wij hebben geen synode, maar alleen een Landelijke Vergadering met beperkte agenda. We hebben geen kerkorde, maar alleen een Akkoord van Kerkelijk Samenleven met summiere afspraken. En we hebben  –  jawel!  –  nog altijd drie kerken die geen getrapte afvaardiging erkennen en dus een eigen afvaardiging naar de regio sturen.

Zo heet het althans en zo werd het bij het ontstaan van onze kerken ook sterk beklemtoond, vgl. de Verklaring die voorafgaat aan ons AKS. Lees verder »

Katholiciteit is geloofsartikel

katholiekHet is sympathiek dat Marinus de Jong en dr Barend Kamphuis de katholiciteit van de kerk ter sprake brengen bij een actueel onderwerp, namelijk de discussie over de vrouw in het ambt (Nederlands Dagblad 3 oktober 2013). Je moet het wiel niet zelf willen uitvinden en open staan voor wat andere kerken er van vinden. Dat omvat inderdaad ook het gegeven dat vele kerken in de wereld vrouwen als ambtsdrager niet zien zitten.

Maar ik vind dat er iets fout gaat als je het brengt alsof eenheid en katholiciteit van de kerk geschaad worden wanneer de GKV in dit opzicht meegaan met de minderheid van de kerk in plaats van met de meerderheid. De eenheid en katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel en geen beleidsmaatregel. Lees verder »

Recent op FB

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.

Mijn overige tweets