Herstelwerk: Uitdaging – 2 februari 2007

In het boek Herstelwerk wil ds. Willem Smouter een bijdrage leveren aan het ‘broodnodige gesprek’ tussen gereformeerde en evangelische christenen over de gaven van de Heilige Geest.

Smouter is Nederlands Gereformeerd predikant (Apeldoorn) en bestuurslid van de stichting New Wine Nederland, een vernieuwingsbeweging binnen de bestaande kerken. Doelstelling van deze stichting is het vernieuwen en toerusten van christenen en kerken in Nederland. Daarbij gaat het om vernieuwing in de vreugde van het kennen en aanbidden van Jezus Christus en de toerusting om het Koninkrijk van Jezus Christus te verkondigen, in de liefde van God de Vader en in de kracht en de gaven van de Heilige Geest.

Over dat laatste gaat het boek Herstelwerk, De Geest werkt van schepping tot voleinding. Met deze ondertitel is tegelijkertijd ook de visie van Smouter omschreven als het gaat om de betekenis van de gaven van de Geest voor nu. Smouter ziet deze gaven als een wezenlijk deel van Gods weg van de schepping naar de voleinding. Dit wordt vertolkt in één zin die volgens hem het hele boek samenvat: “Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat hij herstelde in Jezus en zal voltooien bij de wederkomst, dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.”

Dat betekent volgens de auteur dat het werk van de Heilige Geest wel heel bijzonder, maar niet heel buitenissig is. “Zijn werk, zijn vrucht, zijn gaven zijn een voorproefje van de hemel op aarde en dat is inderdaad heel bijzonder. Tegelijkertijd is het niet raar en zweverig, integendeel: als de Geest in je werkt, dan word je pas echt mens. ‘Mens zoals God het bedoelde bij de schepping.

Smouter wil graag schrijven over de goedheid van God en de kracht van de Geest en dat doet hij met overtuiging. “Maar juist wie veel wil verwachten van Gods Geest, moet beseffen dat wij leven in een merkwaardige tussentijd, een aangevochten tijd.” In hoofdstuk 3 zegt hij: “Bij alles wat we nog gaan horen over de gaven van de Geest, moet ook dit geluid blijven doorklinken: wie de Geest hebben zuchten. Dat is het drievoudige zuchten van Romeinen 8: de schepping zucht (vs. 22), ook wij zuchten (vs. 23) en de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (vs. 25).”

De auteur vervolgt: “ik ben wel eens bang dat een op zichzelf mooie charismatische bediening zich ongeloofwaardig maakt doordat er te veel de geur van succes omheen hangt en te weinig het zuchten van de Geest. We zijn nog niet in de glorie, maar we leven tussen de tijden en daarom zuchten we van pijn en van verlangen.”

Het boek handelt verder over het feit dat Gods Geest werkt aan het herstel van het allesomvattende doel van de schepping: dat God onder de mensen woont. Volgens de auteur hoort de vrucht van de Geest bij het herstel van Gods eerste doel van de mens, namelijk dat we zijn evenbeeld zijn (hoofdstuk 5), bij het tweede doel, dat de mens heerst over de schepping (hoofdstuk 6) en bij het derde doel, dat de mens vruchtbaar en talrijk wordt (hoofdstuk 7).

Verder benadrukt de auteur dat Jezus genezingen en wonderen deed in zijn menselijke natuur, door de kracht van de Geest. Het boek sluit af met een hoofdstuk over gebedspastoraat, een praktijkverhaal over de toepassingen van de principes van deze studie.

Ronald Koops