Kerken vinden elkaar weer

door ds. Melle Oosterhuis en ds. Willem Smouter

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten. Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur door kerken en families heen liep.

We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in het geloof.

Volhardend gebed

Dat is niet in de eerste plaats vrucht van synode en landelijke vergadering. Het is begonnen met volhardend gebed van vele gemeenteleden die geen vrede konden hebben met de geslagen breuk. Het heeft vorm gekregen in ontmoetingen over en weer op plaatselijk vlak, in verzoening met destijds geschorste predikanten, in verootmoediging voor Gods aangezicht en in steeds meer gemeenten die besloten om samen verder te gaan, bijvoorbeeld onder de naam NGKv.

Parallel daaraan hebben wederzijdse deputaten (ze heten DKE en CCS) veel werk verzet door steeds opnieuw naar elkaar te luisteren, vertrouwen te winnen en samen te zoeken naar de weg die God ons wijst. Ook buiten de officiële verbanden vond studie, gesprek en overleg voortdurend plaats.

Uiteindelijk kwamen ook landelijke vergadering en generale synode tot uitspraken in de richting van hereniging, van herstel van de kerkelijke eenheid. Een “verlovingsaanzoek” heette het dan in de wandelgangen en dat is best, maar we zullen nooit vergeten dat het veeleer het herstel is van een verbroken relatie. Daarom doen we er niet triomfantelijk over, maar in een geest van verootmoediging ervaren we wel een diepe dankbaarheid over de recente ontwikkelingen.

Concrete stappen

Het gaat dan met name over de uitnodiging van de NGK aan de GKv om in een gezamenlijke vergadering concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Die uitnodiging hebben de GKv in juni dit jaar van harte aanvaard en daarom zijn we als twee moderamina om tafel gaan zitten om deze gezamenlijke vergadering voor te bereiden. Het was een emotionele ontmoeting waarin we hebben verwoord wat we ons (voor zover van toepassing) herinnerden van de pijnlijke breuk, maar waarin we nog meer vooruit gekeken hebben naar wat we hopen en bidden te bereiken.

We realiseren ons daarbij dat het perspectief van hereniging wel mooi is, maar dat het onderwerp voor veel kerken en gemeenteleden nauwelijks leeft. Voor velen is een synode of landelijke vergadering ver weg, en de geschiedenis van de breuk iets van ver voor hun tijd. En dat is ook goed: het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente bij Woord en sacrament, en het gaat erom dat we ons in geloof inzetten voor de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Elkaar nodig hebben

Maar we zijn er diep van overtuigd dat we juist voor de toekomst elkaar werkelijk nodig hebben. Naar het woord van de apostel die zegt: “Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen” (1 Korintiërs 12). Het perspectief dat ons voor ogen staat is dat we steeds meer werkelijk elkaar tot een hand en een voet zullen zijn, omdat we elkaar nodig hebben.

Gezamenlijke vergadering in Kampen

Concreet willen we nu de afgesproken gezamenlijke vergadering gaan houden DV op zaterdag 11 november aanstaande. We zijn welkom in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg te Kampen en in de Theologische Universiteit aan dezelfde Broederweg.

Over de invulling van deze vergaderdag informeren we u na de vakantie. Wat ons betreft is de hoofdlijn dat de vergadering iets moet weerspiegelen van het proces naar eenheid dat nog volgen moet. We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten, we hopen enkele concrete besluiten te nemen en we sluiten af met een gezamenlijke viering waarin we danken en bidden voor het pad waarop we verder hopen te komen.

ds. Melle Oosterhuis, preses GKv generale synode
ds. Willem Smouter, preses NGK landelijke vergadering