Leren van de martelaren

Leren van de martelaren
De wereld van de christelijke martelaren in de vroege kerk staat ver van ons af. Dr. Henk Bakker schreef er een stevige studie over met de bedoeling om er toch voor onze tijd iets van te leren. “Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu” is dan ook de ondertitel van zijn boek. Als u ...

Lucht en leegte

Lucht en leegte
Boekbespreking – Willem Smouter Vgl. hierbij www.voederbak.nl “Lucht en leegte” is een bundeling van columns over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), van de hand van drie vertalers die er bij betrokken waren, een oud- en een nieuwtestamenticus, plus een neerlandicus. Hun namen zijn: Jaap van Dorp, Rieuwerd Buitenwerf en Clazien Verheul. Ik vind het geweldig boeiend ...

Verborgene die bij ons zijt

Dit dagboek dient nergens toe. En misschien is dat wel waarom ik het zo’n mooi dagboek vindt. Zoveel dagboeken hebben een doel: om in veertig dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook. En voor doelgroepen dat is er ook, voor jongeren, ouderen, ...

Profielschets van het Koninkrijk

Profielschets van het Koninkrijk
In 1992 publiceerde ik bij Buijten & Schipperheijn een boekje (ISBN 90-6064-784-X) met overwegingen over de acht zaligsprekingen. Het is uitverkocht en nu online beschikbaar. Het begin van Jezus’ onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen door velen geïnspireerd ...

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man en de arme Lazarus
Preek over de gelijkenis uit Lukas 16: 19-31 Als het in de kerk over zonden ging, werden daar vanouds seksuele zonden mee bedoeld. Niet zozeer wat je met je financiën doet. Vroeger gebeurde het nog wel eens dat iemand voor in de kerk schuld moest belijden. Dat was zelden om op te biechten dat hij ...

“In uw handen beveel Ik mijn geest”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 46 Goede Vrijdag – zo heet het vandaag. Wonderlijk eigenlijk. Want wat is er goed aan die vrijdag? Wat veel meer opvalt als je het leest is de slechtheid van de mensen. Een slechtheid waar ze allemaal bij betrokken zijn. Een slechtheid waar wij allemaal bij betrokken ...

“Het is volbracht”

Serie over de zeven kruiswoorden – Johannes 19:30 Jesaja is zoveel als de evangelist onder de profeten. Hij is het die van God zijn volk mag troosten. “Troost, troost mijn volk en roep hun toe het voorbij is met de lijdenstijd”. Dat woord klinkt overigens wanneer Gods volk al vele jaren achter de rug heeft ...

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Serie over de zeven kruiswoorden – Mattheüs 27: 45v “En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Zo klinkt het kruiswoord ...

“Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 43 “Hij werd onder de misdadigers gerekend, hoewel Hij geen zonden gedaan had”. Zo had ooit Jesaja het gezien in een profetie, eeuwen geleden in het lied van de lijdende Knecht des Heren. En zo gebeurde het ook echt op Golgotha. Hij werd onder de misdadigers gerekend, ...

God liefde is onvoorwaardelijk

God liefde is onvoorwaardelijk
“Van oud naar nieuw” revisited Ik had vorig jaar gehoord dat er een boek van De Jong over uitverkiezing was verschenen en probeerde het op te zoeken in de winkel. Daar lag “Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament”, maar ik heb het laten staan omdat de titel op ...